Algemene voorwaarden

 

Algemene Contracts-, Offerte- en Factuurvoorwaarden van Equine Veterinary Services Adriaensen -Vandenberghe BV – KBO-nr. 0630.760.118 – www.equineveterinaryservices.be

1. Toepasselijkheid.
Iedere overeenkomst tussen Equine Veterinary Services Adriaensen-Vandenberghe BV, met zetel te 9250 Waasmunster, Nijverheidslaan 213 (K.B.O.-nr. 0630.760.118) (“EVS”), en de Klant wordt uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. Deze zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar, staan op achterzijde van de contractdocumenten en facturen en zijn tevens te consulteren op www.equineveterinaryservices.be. Door beroep te doen op de diensten van en/of te kopen van EVS, bevestigt de Klant uitdrukkelijk dat hij deze algemene voorwaarden ontvangen heeft, dat hij er kennis van heeft genomen en dat hij deze zonder voorbehoud heeft aanvaard.

Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op tegengestelde bepalingen op opdrachtbrieven of documenten van de Klant. Het (tijdelijk) niet uitoefenen door EVS van haar rechten, zal nooit kunnen worden geïnterpreteerd als een verzaking aan deze rechten.

Een eventuele nietigheid van één of meer clausules uit deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van alle andere clausules. Indien een bepaling nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal deze bepaling worden vervangen door een bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk aanleunt bij het doel van het getroffen deel.

2. Uitvoering van de toegewezen opdracht.
De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de Klant zijn dier of het dier die hij onder zijn bewaring heeft, heeft toevertrouwd aan EVS én de behandeling door EVS werd aanvaard. EVS heeft het recht om het sluiten van een overeenkomst te weigeren en/of om deze slechts onder voorwaarden aan te gaan, tenzij EVS verplicht wordt tot behandelen op grond van wettelijke of deontologische voorschriften. Tenzij de aanbieder beschikt over een (schriftelijke) volmacht van de eigenaar, wordt de aanbieder als Klant aanzien en is deze gehouden tot naleving van de verplichtingen uit deze overeenkomst. De Klant verklaart alle informatie, inlichtingen, documenten en stukken, nuttig of nodig voor het uitvoeren van de opdracht, inclusief de medische historiek en andere medische problemen van het dier, spontaan aan EVS mee te delen. Indien EVS om (bijkomende) informatie verzoekt, zal de Klant diens medewerking verlenen om de gevraagde inlichtingen onmiddellijk en correct te verstrekken. EVS kan haar tussenkomst schorsen, staken of onmiddellijk beëindigen, naar eigen keuze, indien wordt vastgesteld dat de Klant niet voldoet aan diens verplichtingen. EVS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld indien zich negatieve implicaties voordoen ingevolge het niet spontaan meedelen van de nodige informatie of nadat EVS hierom heeft verzocht. EVS heeft het recht om naar eigen goeddunken te beslissen om het dier te sederen. Behoudens indien dit door de Klant uitdrukkelijk wordt aangegeven, worden ter behandeling aangeboden paarden steeds geacht niet bestemd te zijn voor de voedselketen. De klant vrijwaart EVS voor iedere schade die zij ingevolge verzwijging door de Klant zou lijden.

De verbintenis van EVS betreft hoogstens een inspanningsverbintenis en kan nooit beschouwd worden als een resultaatsverbintenis. EVS zal, naar best vermogen en naar haar eigen best goeddunken, de toevertrouwde opdrachten uitvoeren met inachtneming van de passende zorgvuldigheid en de voor de dierenartsen geldende regelgeving.

Voor elk dier dat door EVS wordt behandeld zal een medisch dossier worden bijgehouden, dit in overeenstemming met de wettelijke en deontologische regels ter zake. Behoudens in geval van laattijdige betaling van de door EVS uitgeschreven facturen, wordt op eenvoudig verzoek een kopij van het medisch dossier aan de Klant overhandigd. Hiervoor wordt een administratieve kost in rekening gebracht. De aan EVS toevertrouwde opdrachten worden in principe uitgevoerd door de aangesloten dierenartsen bij EVS (thans Aurélie Vandenberghe en Edouard Adriaensen). Het is EVS evenwel toegelaten om voor de uitvoering van haar opdracht beroep te doen op niet tot EVS behorende dierenartsen. In voorkomend geval zal dit door EVS zoveel mogelijk vooraf met de Klant worden besproken. Iedere aansprakelijkheid in hoofde
van EVS voor tekortkoming door deze derden is uitgesloten. In geen geval is een hoofdelijke aansprakelijkheid van EVS samen met de betrokken derde mogelijk.

3. Beëindiging van de toegewezen opdracht.
3.a De Klant is gerechtigd een einde te stellen aan deze overeenkomst, zonder daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan EVS. In voorkomend geval zal EVS alle reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties aanrekenen aan de Klant. Indien EVS reeds specifieke medicijnen, medisch materiaal,… heeft aangekocht voor de uit te voeren opdracht, zullen ook deze worden aangerekend aan de Klant. De reeds ingeplande tijdsduur voor een consultatie, behandeling of ingreep die niet minstens 24u op voorhand door de Klant wordt geannuleerd, zal bovendien aangerekend worden aan het normale uurtarief. De Klant is op de hoogte dat de voortijdige beëindiging van de overeenkomst ertoe zal leiden dat de geplande behandelingen en/of medische ingrepen vroegtijdig dienen te worden stopgezet, met alle risico’s van dien. Eventuele nadelige gevolgen daarvan zullen nooit kunnen worden toegerekend aan EVS. De Klant draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.

3.b Onverminderd hetgeen in overige artikelen van onderhavige voorwaarden is voorzien, is EVS gerechtigd aan de overeenkomst een einde te stellen zonder daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant, wanneer EVS van oordeel is dat de wijze waarop haar opdracht zou moeten uitgevoerd worden onverenigbaar is met de deontologische bepalingen, de wet, of met haar persoonlijke, professionele en/of morele opvattingen. In voorkomend geval zal de beëindiging van de overeenkomst schriftelijk (per email of per aangetekende brief) aan de Klant worden kenbaar gemaakt. De beëindiging van de overeenkomst gaat in principe in binnen de 15 dagen na verzending van deze brief. Bij beëindiging van de overeenkomst door EVS zal deze er steeds over waken dat de continuïteit van de zorg aan het dier gewaarborgd wordt. Daartoe komen partijen overeen dat een kennisgeving in voormelde zin, met een termijn van 15 dagen, aan de Klant voldoende tijd geeft om een andere dierenarts te raadplegen.

4. Tarieven, honoraria en betalingen.
De tarieven die aan de Klant zullen worden aangerekend, zijn deze die toepasselijk zijn op het ogenblik van de uitvoering van de opdracht, naargelang tijd en omstandigheden.

Gezien de aard van de door EVS geleverde prestaties – waarbij steeds rekening moet worden gehouden met onverwachte omstandigheden of complicaties – is het niet (steeds) mogelijk om voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht de totale prijs te bepalen. Op eenvoudig verzoek daartoe, kan wel een (niet-bindende) prijsindicatie worden bekomen, die geen rekening houdt met onverwachte dan wel niet voorzienbare complicaties, of specifieke kosten van nabehandeling die niet vooraf in te schatten zijn. De meegedeelde tarieven zijn, tenzij anders vermeld, steeds exclusief BTW.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, zijn alle betalingsuitnodigingen/facturen contant betaalbaar zonder korting op het adres van EVS. Bij beëindiging van haar opdracht zal EVS aan de Klant een afsluitende kosten- en ereloonnota/factuur overmaken. EVS behoudt zich het recht voor om, naarmate de uitvoering van de opdracht, hetzij tussentijdse kosten- en ereloonnota’s/facturen voor reeds gemaakte kosten en uitgevoerde prestaties over te maken, hetzij voorschotten aan te rekenen. De uitvoering van de behandeling kan afhankelijk worden gesteld van de betaling van een voorschot. De door EVS uitgeschreven kosten- en ereloonnota’s/facturen zijn – behoudens uitdrukkelijke afwijking – contant betaalbaar op het adres van de zetel van EVS, tenzij anders overeengekomen.

Van toepassing Business to Business:
Op elk bedrag dat niet binnen de 8 dagen na afgifte of verzending van de kosten- en ereloonnota/factuur betaald wordt, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest verschuldigd gelijk aan 12,5%/jaar vanaf de vervaldatum. Ingevolge laattijdige betaling is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van de uitgeschreven factuur, met een minimum van 125,00 EUR ter dekking van de administratieve kosten.

Van toepassing Business to Consumer:
Bij niet-betaling op de vervaltermijn, stuurt EVS de Klant eerst een eenmalige kosteloze ingebrekestelling. Enige factuur die hierna nog steeds niet (volledig) betaald is, zal worden verhoogd met de wettelijke forfaitaire schadevergoeding, inclusief de wettelijke intresten berekend vanaf de eerste ingebrekestelling t.e.m. de volledige betaling, verhoogd met de nieuwe herinneringskosten. De forfaitaire schadevergoeding wordt als volgt bepaald:
a) 20,00 EUR als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150,00 EUR is;
b) 30,00 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 EUR is; of
c) 65,00 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 EUR met een maximum van 2.000,00 EUR als het verschuldigde saldo hoger is dan 500,00 EUR.

Elke vertraging bij de betaling van de bedragen verschuldigd aan EVS, geeft EVS het recht om van rechtswege, zonder nadere motivering en naar haar eigen goeddunken, haar prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten tot aan ontvangst van de betaling of zelfs te beëindigen met onmiddellijke ingang, met uitzondering van spoedeisende hulpverlening. De dierenarts zal de Klant hiervan schriftelijk (per email of aangetekende brief) op de hoogte brengen. Bij gebreke aan regularisatie binnen de 14 dagen (B2C) of 8 dagen (B2B) na verzending van deze ingebrekestelling, worden de prestaties definitief opgeschort of beëindigd. EVS neemt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op zich voor een eventueel nadeel dat de Klant door de opschorting of beëindiging van de prestaties zou komen te ondervinden. Bij niet-betaling is EVS eveneens gerechtigd zich te beroepen op diens retentierecht op het medisch dossier.

5. Klachten.
Eventuele betwistingen en/of klachten met betrekking tot de geleverde prestaties,verkopen en/of de aanrekening daarvan, dienen door de Klant aan EVS ter kennis worden gebracht middels een aangetekende brief binnen een termijn van 8 dagen na uitvoering van de door EVS geleverde prestaties, ontvangst van de koopwaar en/of na afgifte of ontvangst van de kosten- en ereloonnota/factuur. Gebreken dienen te worden meegedeeld per aangetekende brief binnen de 8 dagen vanaf vaststelling ervan. Gebrek aan protest binnen die termijn zal onherroepelijk aanvaard worden als aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties, of conformiteit van de verkochte goederen, de aanrekening daarvan dan wel als verzaking. Indien een klacht wordt geformuleerd en niet tot een minnelijke oplossing wordt gekomen, kan de Klant zich desgewenst richten tot de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen.

6. Verzekering en aansprakelijkheid.
De Klant bevestigt bij deze te weten dat EVS beschikt over een verzekering van haar beroepsaansprakelijkheid, aangegaan bij AXA – polis 010.730.538.020 (leidende maatschappij) en AG – polis 03/99.619.276 (2de rang), dit voor een bedrag van telkens 500.000,00 EUR. De Klant aanvaardt dat, behoudens opzet of bedrog, de aansprakelijkheid van EVS (m.i.v. interne medewerkers, vennoten en onderaannemers) voor beroepsfouten slechts zal kunnen worden ingeroepen onder de voorwaarden en omstandigheden zoals door de betreffende verzekeringspolis voorzien en in alle gevallen alsdan beperkt tot het door die polis verzekerde bedrag.

Indien de aansprakelijkheid van EVS (m.i.v. interne medewerkers, vennoten en onderaannemers) in het gedrang komt, en onverminderd hetgeen supra aangegeven wat betreft de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, wordt de tussenkomst beperkt als volgt – waarbij EVS telkens dient aanzien als vennootschap, inbegrepen de vennoten, interne medewerkers en onderaannemers) – EVS kan slechts verantwoordelijk worden gesteld in geval van zware fout of opzet;
– EVS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de uitvoering van de opdracht die te wijten zijn aan onvoldoende of onjuiste informatie rechtstreeks of onrechtstreeks verstrekt door de Klant (of diens aangestelde, of een derde die voor de Klant optreedt); – De aansprakelijkheid van EVS is beperkt tot rechtstreekse en persoonlijke schade die de Klant zou lijden, met uitsluiting van onvoorzienbare, indirecte of immateriële schade zoals (niet-limitatief) gevolgschade, financiële of commerciële verliezen, verlies van inkomsten, personeelskosten, reputatieverlies, verhoging algemene investeringen, supplementaire kosten, schade aan derden, …; – EVS kan jegens de Klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld in situaties van overmacht en feiten of omstandigheden buiten haar wil, zoals – maar niet beperkt tot – weers- en klimatologische omstandigheden, oorlog, rellen, staking of sociale conflicten, bedrijfsbezetting, … In dergelijke omstandigheden van overmacht kan EVS de overeenkomst beëindigen.

7. Bescherming van persoonsgegevens en privacy.
EVS verwerkt de persoonsgegevens van de Klant slechts met als doel het waarborgen van een goede
samenwerking, de goede behandeling van opdrachten en dossiers, het factureren van prestaties en het communiceren van nieuws (vb. digitale nieuwsbrieven). EVS bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden toevertrouwd en zo lang als nodig in het kader van haar wettelijke en deontologische verplichtingen. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt met eerbiediging van de toepasselijke wettelijke voorschriften. De Klant heeft het recht zijn persoonlijke gegevens in te kijken en eventuele onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

8. Intellectuele eigendomsrechten.
EVS behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers, zoals bv. röntgenfoto’s die betrekking hebben op het behandelde dier. EVS zal deze bescheiden gedurende 5 jaar bewaren. De Klant kan op verzoek en tegen vergoeding afschriften van deze informatie of bescheiden ontvangen. Eventueel intellectueel eigendomsrecht blijft te allen tijde bij EVS berusten en wordt niet overgedragen aan de Klant. EVS heeft het recht om gegevens m.b.t. uitgevoerde onderzoeken in publicaties te verwerken.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheid.
Op alle overeenkomsten tussen EVS en de Klant is enkel het Belgisch recht van toepassing, in hoofde van EVS inbegrepen de deontologische regels van het beroep. Onverminderd dwingende rechtsbepalingen valt elk geschil m.b.t. de geldigheid, uitlegging of uitvoering van de overeenkomsten onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken waar EVS haar zetel heeft. EVS behoudt zich evenwel het recht voor om elke betwisting met een Klant aanhangig te maken voor de Rechtbanken van de woonplaats of zetel van de Klant.

Klik hier voor de PDF versie van deze algemene voorwaarden

EVS – Equine Veterinary Services Adriaensen-Vandenberghe
K.B.O.-nr. 0630.760.118
www.equineveterinaryservices.be

Translate »
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop