Algemene voorwaarden

 

Algemene Contracts-, Offerte- en Factuurvoorwaarden van Equine Veterinary Services Adriaensen-Vandenberghe BV – hierna “EVS” – KBO-nr. 0630.760.118

1. Toepasselijkheid.
Iedere overeenkomst tussen EVS (K.B.O.-nr. 0630.760.118) en de Klant wordt uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden. Deze zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar, staan op achterzijde van de contractdocumenten en facturen en zijn tevens te consulteren op www.equineveterinaryservices.be. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op tegengestelde bepalingen op opdrachtbrieven of documenten van de Klant. Het (tijdelijk) niet uitoefenen door EVS van haar rechten, zal nooit kunnen worden geïnterpreteerd als een verzaking aan deze rechten.
Een eventuele nietigheid van één of meer clausules uit deze algemene voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van alle andere clausules. Indien een bepaling nietig of onafdwingbaar zou worden geoordeeld, zal deze bepaling worden vervangen door een bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk aanleunt bij het doel van het getroffen deel.

2. Uitvoering van de toegewezen opdracht.
De overeenkomst wordt tot stand gebracht indien en zodra de Klant zijn dier heeft toevertrouwd aan EVS én de behandeling door EVS werd aanvaard. EVS heeft het recht om het sluiten van een overeenkomst te weigeren en/of om slechts onder voorwaarden aan te gaan, tenzij verplicht tot behandelen op grond van wettelijke of deontologische voorschriften. Tenzij de aanbieder beschikt over een schriftelijke volmacht van de eigenaar, wordt de aanbieder als Klant aanzien en is deze gehouden tot naleving van de verplichtingen van de overeenkomst. De Klant verklaart alle informatie, inlichtingen, documenten en stukken, nuttig of nodig voor het uitvoeren van de opdracht, spontaan aan EVS mee te delen. Indien EVS om (bijkomende) informatie
verzoekt, zal de Klant diens medewerking verlenen om de gevraagde inlichtingen onmiddellijk en correct te verstrekken. EVS kan haar tussenkomst schorsen, staken of onmiddellijk beëindigen, naar eigen keuze, indien wordt vastgesteld dat de Klant niet voldoet aan diens verplichtingen. EVS kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld indien zich negatieve implicaties voordoen ingevolge het niet-meedelen van de nodige informatie.
Behoudens indien dit door de klant uitdrukkelijk wordt aangegeven, worden ter behandeling aangeboden paarden steeds geacht niet bestemd te zijn voor de voedselketen. De klant vrijwaart EVS voor iedere schade die zij ingevolge verzwijging door de Klant zou lijden.
De verbintenis van EVS betreft hoogstens een inspanningsverbintenis en kan nooit beschouwd worden als resultaatsverbintenis. EVS zal, naar best vermogen en naar haar eigen best goeddunken, de toevertrouwde opdrachten uitvoeren met inachtneming van de passende zorgvuldigheid en de voor de dierenartsen geldende regelgeving.
Voor elk dier dat door EVS wordt behandeld zal een medisch dossier worden bijgehouden, dit in overeenstemming met de wettelijke en deontologische regels ter zake. Behoudens in geval van laattijdige betaling van de door EVS uitgeschreven facturen, wordt op eenvoudig verzoek een kopij van het medisch dossier aan de Klant overhandigd. Hiervoor wordt een administratieve kost in rekening gebracht.
De aan EVS toevertrouwde opdrachten worden in principe uitgevoerd door de aangesloten dierenartsen bij EVS (thans Aurélie Vandenberghe en Edouard Adriaensen). Het is EVS evenwel toegelaten om voor de uitvoering van haar opdracht beroep te doen op niet tot EVS behorende dierenartsen. In voorkomend geval zal dit door EVS zoveel mogelijk vooraf met de Klant worden besproken. Iedere aansprakelijkheid in hoofde van EVS voor tekortkoming van deze derden is uitgesloten. In geen geval is een hoofdelijke aansprakelijkheid van EVS samen met de betrokken derde mogelijk.

3. Beëindiging van de toegewezen opdracht.
3.a De Klant is gerechtigd een einde te stellen aan deze overeenkomst, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan EVS. In voorkomend geval zal EVS alle reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties aanrekenen aan de Klant. Indien EVS reeds specifieke medicijnen, medisch materiaal,… heeft aangekocht voor de uit te voeren opdracht, zullen ook deze worden aangerekend aan de Klant. De reeds ingeplande tijdsduur voor een consultatie, behandeling of ingreep die niet minstens 24u op voorhand door de Klant wordt geannuleerd, zal bovendien aangerekend worden aan het normale uurtarief.
De Klant is op de hoogte dat de voortijdige beëindiging van de overeenkomst er toe zal leiden dat de geplande behandelingen en/of medische ingrepen vroegtijdig dienen te worden stopgezet, met alle risico’s van dien. Eventuele nadelige gevolgen daarvan zullen nooit kunnen worden toegerekend aan EVS. De Klant draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.
3.b Onverminderd hetgeen in overige artikelen van onderhavige voorwaarden is voorzien, is EVS gerechtigd aan de overeenkomst een einde te stellen, wanneer EVS van oordeel is dat de wijze waarop haar opdracht zou moeten uitgevoerd worden onverenigbaar is met de deontologische bepalingen, de wet, of met haar persoonlijke, professionele en/of morele opvattingen.
In voorkomend geval zal de beëindiging van de overeenkomst schriftelijk (per email, per aangetekend schrijven) aan de Klant worden kenbaar gemaakt. De beëindiging van de overeenkomst gaat in principe in binnen de 15 dagen na verzending van dit schrijven. Bij beëindiging van de overeenkomst door EVS zal deze er steeds over waken dat de continuïteit van de zorg aan het dier gewaarborgd wordt. Daartoe komen partijen overeen dat een kennisgeving in voormelde zin, met een termijn van 15 dagen, aan de Klant voldoende tijd geeft om een andere dierenarts te raadplegen.

4. Tarieven, honoraria en betalingen.
De tarieven die aan de Klant zullen worden aangerekend, zijn deze die toepasselijk zijn op het ogenblik van de uitvoering van de opdracht, naargelang tijd en omstandigheden.
Gezien de aard van de door EVS geleverde prestaties – waarbij steeds rekening moet worden gehouden met onverwachte omstandigheden of complicaties – is het niet (steeds) mogelijk om voorafgaand de uitvoering van de opdracht de totale prijs te bepalen. Op eenvoudig verzoek daartoe, kan wel een (niet-bindende) prijsindicatie worden bekomen. De meegedeelde tarieven zijn, tenzij anders vermeld, steeds exclusief BTW.
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, zijn alle betalingsuitnodigingen / facturen contant betaalbaar zonder korting op het adres van EVS. Bij beëindiging van haar opdracht zal EVS aan de Klant een afsluitende kosten- en ereloonnota / factuur overmaken. EVS behoudt zich het recht voor om, naarmate de uitvoering van de opdracht, hetzij tussentijdse kosten- en ereloonnota’s / facturen voor
reeds gemaakte kosten en uitgevoerde prestaties over te maken, hetzij voorschotten aan te rekenen. De uitvoering van de behandeling kan afhankelijk worden gesteld van de betaling van een voorschot.
De door EVS uitgeschreven kosten- en ereloonnota’s / facturen zijn – behoudens uitdrukkelijke afwijking – contant betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van EVS. Op elk bedrag dat niet binnen de 8 dagen na afgifte of verzending van de kosten- en ereloonnota betaald wordt, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een moratoire interest verschuldigd gelijk aan 12,5% / jaar.
Ingevolge laattijdige betaling is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 10% van de uitgeschreven factuur, met een minimum van 125,00 EUR ter dekking van de administratieve kosten.
Elke vertraging bij de betaling van de bedragen verschuldigd aan EVS, geeft EVS het recht om, zonder nadere motivering en naar haar eigen goeddunken, haar prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten tot aan ontvangst van de betaling of te beëindigen, met uitzondering van spoedeisende hulpverlening. De dierenarts zal de Klant hiervan schriftelijk (per email of aangetekend schrijven) op de hoogte brengen. Bij gebreke aan regularisatie binnen de 8 dagen na verzending van deze schriftelijke kennisgeving, worden de prestaties definitief opgeschort of beëindigd. EVS neemt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op voor een eventueel nadeel dat de Klant door de opschorting of beëindiging van prestaties zou komen te ondervinden. Bij niet-betaling is EVS eveneens gerechtigd zich te beroepen op diens retentierecht op het medisch dossier.

5. Klachten.
Eventuele betwistingen en/of klachten met betrekking tot de geleverde prestaties en/of de aanrekening daarvan, dienen door de Klant aan EVS ter kennis worden gebracht middels een aangetekend schrijven binnen een termijn van 8 dagen na uitvoering van de door EVS geleverde prestaties en/of na afgifte of ontvangst van de kosten- en ereloonnota / factuur. Gebreken dienen te worden meegedeeld per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen vanaf vaststelling ervan.
Gebrek aan protest binnen die termijn zal onherroepelijk aanvaard worden als aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties, de aanrekening daarvan dan wel als verzaking.
Indien een klacht wordt geformuleerd en niet tot een minnelijke oplossing wordt gekomen, kan de Klant zich desgewenst richten tot de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen.

6. Verzekering en aansprakelijkheid.
De Klant bevestigt bij deze te weten dat EVS beschikt over een verzekering van haar beroepsaansprakelijkheid, aangegaan bij AXA – polis 010.730.538.020 (leidende maatschappij) en AG – polis 03/99.619.276 (2de rang), dit voor een bedrag van telkens 500.000,00 EUR.
De Klant aanvaardt dat, behoudens opzet of bedrog, de aansprakelijkheid van EVS (m.i.v. interne medewerkers en vennoten) voor beroepsfouten slechts zal kunnen worden ingeroepen onder de voorwaarden en omstandigheden zoals door de betreffende verzekeringspolis voorzien en in alle gevallen alsdan beperkt tot het door die polis verzekerde bedrag.
Indien de aansprakelijkheid van EVS (m.i.v. interne medewerkers en vennoten) in het gedrang komt, en onverminderd hetgeen supra aangegeven wat betreft de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, wordt de tussenkomst beperkt als volgt – waarbij EVS telkens dient aanzien als vennootschap, inbegrepen de vennoten en interne medewerkers):
– EVS kan slechts verantwoordelijk worden gesteld in geval van zware fout of opzet.
– De aansprakelijkheid van EVS is beperkt tot rechtstreekse en persoonlijke schade die de Klant zou lijden, met uitsluiting van onvoorzienbare, indirecte of immateriële schade zoals (niet-limitatief) gevolgschade, financiële of commerciële verliezen, verlies van inkomsten, personeelskosten, reputatieverlies, verhoging algemene investeringen, supplementaire kosten, schade aan derden, …
– EVS kan jegens de klant in geen geval aansprakelijk worden gesteld in situaties van overmacht en feiten of omstandigheden buiten haar wil, zoals – maar niet beperkt tot – weers- en klimatologische omstandigheden, oorlog, rellen, staking of sociale conflicten, bedrijfsbezetting, … In dergelijke omstandigheden van overmacht kan EVS de overeenkomst beëindigen.

7. Bescherming van persoonsgegevens en privacy.
EVS verwerkt de persoonsgegevens van de Klant slechts met als doel het waarborgen van een goede samenwerking, de goede behandeling van opdrachten en dossiers, het factureren van prestaties en het communiceren van nieuws (vb. digitale nieuwsbrieven). EVS bewaart de persoonsgegevens van de verschillende partijen minstens gedurende de looptijden van de opdrachten die haar worden
toevertrouwd en zolang als nodig in het kader van haar wettelijke en deontologische verplichtingen. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt met eerbiediging van de toepasselijke wettelijke voorschriften. De Klant heeft het recht zijn persoonlijke gegevens in te kijken en eventuele onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

8. Intellectuele eigendomsrechten.
EVS behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers, zoals bv. röntgenfoto’s die betrekking hebben op het behandelde dier. EVS zal deze bescheiden gedurende 5 jaar bewaren. De Klant kan op verzoek en tegen vergoeding afschriften van deze informatie of bescheiden ontvangen. Eventueel intellectueel eigendomsrecht blijft te allen tijde bij EVS berusten en wordt niet overgedragen aan de Klant. EVS heeft het recht om gegevens m.b.t. uitgevoerde onderzoeken in publicaties te verwerken.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheid.
Op alle overeenkomsten tussen EVS en de Klant is enkel het Belgisch recht van toepassing, in hoofde van EVS inbegrepen de deontologische regels van het beroep. Onverminderd dwingende rechtsbepalingen valt elk geschil m.b.t. de geldigheid, uitlegging of uitvoering van de overeenkomsten onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken waar EVS maatschappelijke zetel heeft. EVS behoudt zich evenwel het recht voor om elke betwisting met een Klant aanhangig te maken voor de Rechtbanken van de woonplaats van de Klant.

EVS – Equine Veterinary Services Adriaensen-Vandenberghe
K.B.O.-nr. 0630.760.118
www.equineveterinaryservices.be

Translate »
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop